Soda Pluss Sp. z o.o.

realizuje usługę doradczą, której Wykonawcą jest Instytucja Otoczeniu Biznesu, składającą się w szczególności z:

  • analizy, selekcji i rekomendacji źródeł finansowania planowanych inwestycji;

  • opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowy produkt;

  • opracowania strategii marki dla nowego produktu;

  • zarządzania ryzykiem w obszarze kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, w oparciu o strategię wizerunku pracodawcy.

Realizacja usługi dofinansowana jest z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.: „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

nr Projektu RPDS.01.03.02-02-0009/17

Celem usługi doradczej jest wsparcie przedsiębiorstwa Soda Pluss Sp. z o.o. w dalszym rozwoju działalności, podniesieniu konkurencyjności i innowacyjności oraz dywersyfikacji działalności poprzez uruchomienie nowego segmentu funkcjonowania firmy.

Planowane efekty usługi doradczej wskazano poniżej.

W wyniku przeprowadzonej usługi doradczej zostaną przygotowane oraz implementowane przez przedsiębiorstwo następujące dokumenty:

  1. Raport z analizy potencjalnych źródeł finansowania niezbędnych do wdrożenia inwestycji w przedsiębiorstwie wraz z rekomendacją optymalnych źródeł finansowania, z wyłączeniem środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

  2. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowy produkt oraz strategia marki dla nowego produktu.

  3. Strategia wizerunku pracodawcy (employer branding).

Całkowita wartość usługi doradczej: 44 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE : 37 400,00 PLN