Soda Pluss Sp. z o.o.

realizuje usługę doradczą, której Wykonawcą jest Instytucja Otoczeniu Biznesu, składającą się w szczególności z:

  • analizy, selekcji i rekomendacji źródeł finansowania planowanych inwestycji;

  • opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowy produkt;

  • opracowania strategii marki dla nowego produktu;

  • zarządzania ryzykiem w obszarze kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, w oparciu o strategię wizerunku pracodawcy.

Realizacja usługi dofinansowana jest z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.: „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

nr Projektu RPDS.01.03.02-02-0009/17

Celem usługi doradczej jest wsparcie przedsiębiorstwa Soda Pluss Sp. z o.o. w dalszym rozwoju działalności, podniesieniu konkurencyjności i innowacyjności oraz dywersyfikacji działalności poprzez uruchomienie nowego segmentu funkcjonowania firmy.

Planowane efekty usługi doradczej wskazano poniżej.

W wyniku przeprowadzonej usługi doradczej zostaną przygotowane oraz implementowane przez przedsiębiorstwo następujące dokumenty:

  1. Raport z analizy potencjalnych źródeł finansowania niezbędnych do wdrożenia inwestycji w przedsiębiorstwie wraz z rekomendacją optymalnych źródeł finansowania, z wyłączeniem środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

  2. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowy produkt oraz strategia marki dla nowego produktu.

  3. Strategia wizerunku pracodawcy (employer branding).

Całkowita wartość usługi doradczej: 44 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE : 37 400,00 PLN

 

 „Opracowanie konstrukcji i budowa prototypu hybrydowego, oporowo-mikrofalowego urządzenia do podgrzewania dań „grill do kanapek Panini”

„Bon na Innowacje 2022-2023” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu ulepszonego produktu: hybrydowego, oporowo-mikrofalowego urządzenia do podgrzewania dań „grill do kanapek Panini”.

Usługa badawczo-rozwojowa będzie składała się 3 zadań:

Zadanie 1. Opracowanie konstrukcji hybrydowego, oporowo-mikrofalowego urządzenia do podgrzewania dań „grill do kanapek Panini”.

Zadanie 2. Opracowanie modułu sterującego wraz z oprogramowaniem i interfejsem użytkownika.

Zadanie 3. Budowa prototypu urządzenia do podgrzewania dań.

Rezultatem projektu będzie nowy, innowacyjny produkt, który będzie posiadał pożądane funkcjonalności, a przy tym będzie bardziej przystępny cenowo od produktów konkurencji.

Grant współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Wartość kosztów kwalifikowanych: 157 950,00 zł

 

Wysokość dofinansowania ogółem (Grant): 134 257,50 zł